Obchodní podmínky pro E-shop

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").
 

1                 Definice

1.1   V těchto Obchodních podmínkách
"E-shop" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.easycon.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem; "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;

"Nákupní košík" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
"Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění; "Provozovatel" znamená společnost EASYCON Solution s.r.o., IČO: 044 01 930, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno ;
"Přístupové údaje" znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
"Registrace" znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
"Spotřebitel" znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
"Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
"Uživatelský účet" znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
"Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

2                 Proces uzavření Smlouvy

2.1   Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením " potvrdit objednávku " v uživatelském rozhraní E-shopu.
2.2   Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 2.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením " potvrdit objednávku ".
2.3   Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 2.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
2.4   Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko" potvrdit objednávku " Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.
2.5   Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
2.6   Provozovatel zašle Uživateli emailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
2.7   Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3                 Kupní smlouva

3.1   Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:.
Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí Portálu.
Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsobem zaplacení kupní cenu za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
Provozovatel zašle na vyžádání Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.
Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, ruší se daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s kpuní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.
Práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla a/nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.
Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

4                 Informace pro Spotřebitele

4.1   Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
4.2   Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.
4.3   Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.
4.4   V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit Spotřebiteli dané Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Spotřebitele odstoupit od dané Kupní smlouvy.
4.5   Pokud Spotřebitel na základě Kupní smlouvy obdržel Zboží tvořené movitými věcmi, je povinen je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud budou movité věci odeslány Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
4.6   Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
4.7   Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.

5                 Reklamační řád

5.1   Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
5.2   Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
5.3   Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
5.4   Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
5.5   Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
5.6   Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
5.7   Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
5.8   V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
5.9   Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
5.10   Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
5.11   Provozovatel nebo jí určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
5.12   Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

6                 Osobní údaje

Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje zpracovány a použity:
správcem;
a) jakýmkoliv zaměstnancem správce;
b) jakýmkoliv smluvním partnerem správce;
c) Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu neurčitou.
d) Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů:
e) zasílání obchodních nabídek správce;
f) marketingové účely;

Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
v písemné podobě;
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

7                 Cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas
Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 10 let.
Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

8                 Užívání E-shopu

8.1   Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
8.2   Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
8.3   Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
8.4   Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
8.5   V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

9                 Prohlášení Provozovatele

9.1   Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
9.2   Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.
9.3   Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
9.4   Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci O nás.

10             Zpětný odběr elektrospotřebičů

10.1   S ohledem na povinnost stanovenou Provozovateli ustanovením § 38 zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že umožňuje Uživatelů bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci u Provozovatele, a to na adrese Králova 279/9, Brno 616 00.

11             Rozhodné právo

11.1   Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

12             Účinnost

12.1   Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1.1.2016.

 

Obchodní podmínky internetové aplikace

 

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

 

1                 Definice.

 

1.1   V těchto obchodních podmínkách:
"Provozovatel" je Společnost EASY HOME&WEB CONTROL s.r.o., IČO: 044 01 930, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno;
"Aplikace" znamená internetovou aplikaci s názvem EASYCON admin, mezi jejíž hlavní funkcionality patří správa a kontrola vzdálených chytrých zařízení, která je dostupná z internetové adresy https://login.easycon.cz ;
"Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP;
"Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP;
"Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci;
"VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2                 Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace.

2.1    Zobrazení tlačítka s názvem " Registrovat " v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
2.2   Kliknutí Uživatele na tlačítko " Registrovat " je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
2.3   Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění " Souhlasím s obchodními podmínkami " a následným kliknutím na tlačítko Registrovat v uživatelském prostředí Aplikace Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
2.4   Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3                 Užívání Aplikace

3.1   Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace.
3.2   Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.
3.3   V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
3.4   Uživatel nemá právo udělat třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
3.5    Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
3.6   Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
3.7   Uživatel má právo na užívat Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
3.8   Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4                 Databáze

4.1   Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
4.2   Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
4.3   Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5                 Osobní údaje a cookies.

5.1   Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.
5.2   Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

6                 Odpovědnost za škodu

6.1    Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
6.2   Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

7                 Povinné informace pro spotřebitele

7.1   Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
7.2   Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:.
Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytování bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
Uživateli nevznikají náklady na dodání ;
K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer a/nebo Google Chrome a/nebo Mozilla FireFox a/nebo Opera ;
Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence.
Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.
Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu emailové zpráva zaslané Aplikací Uživateli na jím zadanou emailovou adresu ;
Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Apliakce a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
Uživatel je povinen dodržovat tytoVOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky.

8                 Rozhodné právo

8.1   Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8.2   Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

9                 Účinnost

9.1   Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2016. Reklamační formulář

Napište nám, co se se zakoupeným zařízením stalo a my Vám rádi pomůžeme. Upozorňujeme, že reklamovat zařízení jde pouze takové, které bylo zakoupeno u nás. Všechny položky jsou povinné.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

design exarion.cz